Шановні науковці! Запрошуємо до подальшої співпраці над проектом «Професори ДНУЗТ у Вікіпедії». За інформацією звертатися до інформаційно-бібліографічного відділу (ауд. 263; тел. 8-82)
Новий сайт

Браузер Internet Explorer не дає можливість використовувати можливості сайту повною мірою. Рекомендується використовувати FireFox або Google Chrome

Російські журнали, представлені в міжнародній наукометричній базі даних THOMSON REUTERS (WEB OF SCIENCE)
 1. Автоматика и телемеханика (Автоматика і телемеханіка)
 2. Акустический журнал (Акустичний журнал)
 3. Алгебра и анализ (Алгебра і аналіз)
 4. Алгебра и логика (Алгебра і логіка)
 5. Астрономический вестник (Астрономічний вісник)
 6. Астрономический журнал (Астрономічний журнал)
 7. Астрофизический бюллетень (Астрофізичний бюлетень)
 8. Биологические мембраны (Біологічні мембрани)
 9. Биология внутренних вод (Біологія внутрішніх вод)
 10. Биология моря (Біологія моря)
 11. Биоорганическая химия (Біоорганічна хімія)
 12. Биохимия (Біохімія)
 13. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины (Бюлетень експериментальної біології і медицини)
 14. Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия (Вісник Московського університету. Серія 3: Фізика. Астрономія)
 15. Вестник Российской Академии Наук (Вісник Російської Академії Наук)
 16. Водные ресурсы (Водні ресурси)
 17. Вопросы психологии (Питання психології)
 18. Вулканология и сейсмология (Вулканологія і сейсмологія)
 19. Высокомолекулярные соединения. Серия А (Високомолекулярні сполуки. Серія А)
 20. Высокомолекулярные соединения (серия В) (Високомолекулярні сполуки. Серія Б)
 21. Высокомолекулярные соединения (серия C) ((Високомолекулярні сполуки. Серія С)
 22. Гематология и трансфузиология (Гематологія і трансфузіологія)
 23. Генетика (Генетика)
 24. Геология и геофизика (Геологія та геофізика)
 25. Геология рудных месторождений (Геологія рудних родовищ)
 26. Геотектоника (Геотектоніка)
 27. Геохимия (Геохімія)

 28. Гравитация и космология (Гравітація і космологія)


 29. Дефектоскопия (Дефектоскопія)
 30. Дифференциальные уравнения (Диференціальні рівняння)
 31. Доклады Российской академии наук (биохимия и биофизика) (Доповіді Російської академії наук (біохімія і біофізика)
 32. Доклады Российской академии наук (химия) (Доповіді Російської академії наук (хімія)
 33. Доклады Российской академии наук (науки о Земле) (Доповіді Російської академії наук (науки про Землю)
 34. Доклады Российской академии наук (математика) (Доповіді Російської академії наук (математика)
 35. Доклады Российской академии наук (физическая химия) (Доповіді Російської академії наук (фізична хімія)
 36. Доклады Российской академии наук (физика) (Доповіді Російської академії наук (фізика)
 37. Журнал аналитической химии (Журнал аналітичної хімії)
 38. Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова (Журнал вищої нервової діяльності ім. І. П. Павлова)
 39. Журнал вычислительной математики и математической физики (Журнал обчислювальної математики та математичної фізики)
 40. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова (Журнал неврології і психіатрії ім. С. С. Корсакова)
 41. Журнал неорганической химии (Журнал неорганічної хімії)
 42. Журнал общей биологии (Журнал загальної біології)
 43. Журнал общей химии (Журнал загальної хімії)
 44. Журнал органической химии (Журнал органічної хімії)
 45. Журнал прикладной химии (Журнал прикладної хімії)
 46. Журнал структурной химии (Журнал структурної хімії)
 47. Журнал технической физики (Журнал технічної фізики)
 48. Журнал физической химии (Журнал фізичної хімії)
 49. Журнал эволюционной биохимии и физиологии (Журнал еволюційної біохімії і фізіології)
 50. Журнал экспериментальной и теоретической физики (Журнал експериментальної і теоретичної фізики)
 51. Зоологический журнал (Зоологічний журнал)
 52. Известия вузов. Радиофизика (Вісті вищих навчальних закладів. Радіофізика)
 53. Известия вузов. Физика (Вісті вищих навчальних закладів. Фізика)
 54. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия (Вісті вищих навчальних закладів. Кольорова металургія)
 55. Известия РАН. Механика твердого тела (Вісті РАН. Механіка твердого тіла)
 56. Известия РАН. Теория и системы управления (Вісті РАН. Теорія і системи управління)
 57. Известия РАН. Физика атмосферы и океана (Вісті РАН. Фізика атмосфери і океану)
 58. Известия РАН. Серия биологическая (Вісті РАН. Серія біологічна)
 59. Известия РАН. Серия математическая (Вісті РАН. Серія математична)
 60. Известия РАН. Серия химическая (Вісті РАН. Серія хімічна)
 61. Измерительная техника (Вимірювальна техніка)
 62. Кардиология (Кардіологія)
 63. Квантовая электроника (Квантова електроніка)
 64. Кинетика и катализ (Кінетика і каталіз)
 65. Коллоидный журнал (Колоїдний журнал)
 66. Координационная химия (Координаційна хімія)
 67. Космические исследования (Космічні дослідження)
 68. Краткие сообщения по физике физического института им. П.Н. Лебедева РАН (Короткі повідомлення по фізиці фізичного інституту ім. П.М. Лебедєва РАН)
 69. Кристаллография (Кристалографія)
 70. Литология и полезные ископаемые (Літологія і корисні копалини)
 71. Математические заметки (Математичні замітки)
 72. Математический сборник (Математичний збірник)
 73. Металловедение и термическая обработка металлов (Металознавство і термічна обробка металів)
 74. Металлург (Металург)
 75. Метеорология и гидрология (Метеорологія і гідрологія)
 76. Микробиология (Мікробіологія)
 77. Молекулярная биология (Молекулярна біологія)
 78. Нейрохимия (Нейрохімія)
 79. Неорганические материалы (Неорганічні матеріали)
 80. Нефтехимия (Нафтохімія)
 81. Огнеупоры и техническая керамика (Вогнетриви та технічна кераміка)
 82. Океанология (Океанологія)
 83. Онтогенез (Онтогенез)
 84. Оптика и спектроскопия (Оптика і спектроскопія)
 85. Оптический журнал (Оптичний журнал)
 86. Основания, фундаменты и механика грунтов (Підвалини, фундаменти і механіка грунтів)
 87. Палеонтологический журнал (Палеонтологічний журнал)
 88. Петрология (Петрологія)
 89. Письма в Астрономический журнал (Листи в астрономічний журнал)
 90. Письма в Журнал технической физики (Листи в Журнал технічної фізики)
 91. Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики (Листи в Журнал експериментальної і теоретичної фізики)
 92. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования (Поверхня. Рентгенівські, синхротронні і нейтронні дослідження)
 93. Почвоведение (Ґрунтознавство)
 94. Приборы и техника эксперимента (Прилади й техніка експерименту)
 95. Прикладная биохимия и микробиология (Прикладна біохімія і мікробіологія)
 96. Прикладная математика и механика (Прикладна математика і механіка)
 97. Прикладная механика и техническая физика / ПМТФ (Прикладна механіка і технічна фізика / ПМТФ) (http://www.sibran.ru/pmtfw.htm)
 98. Проблемы передачи информации (Проблеми передачі інформації)
 99. Программирование (Програмування)
 100. Психологический журнал (Психологічний журнал)
 101. Радиотехника и электроника (Радіотехніка і електроніка)
 102. Российский кардиологический журнал (Російський кардіологічний журнал)
 103. Светотехника (Світлотехніка)
 104. Сибирский математический журнал (Сибірський математичний журнал)
 105. Сибирский экологический журнал (Сибірський екологічний журнал)
 106. Социологические исследования (Соціологічні дослідження)
 107. Стекло и керамика (Стекло і кераміка)
 108. Стратиграфия и геологическая корреляция (Стратиграфія. Геологічна кореляція)
 109. Теоретическая и математическая физика (Теоретична і математична фізика)
 110. Теоретические основы химической технологии (Теоретичні основи хімічної технології)
 111. Теория вероятностей и ее приложения (Теорія ймовірностей і її застосування)
 112. Теплофизика высоких температур (Теплофізика високих температур)
 113. Теплофизика и аэромеханика (Теплофізика та аеромеханіка)
 114. Терапевтический архив (Терапевтичний архів)
 115. Тихоокеанская геология (Тихоокеанська геологія)
 116. Труды Математического института имени В. А. Стеклова (Праці Математичного інституту імені В. А. Стеклова)
 117. Успехи математических наук (Успіхи математичних наук)
 118. Успехи физических наук (Успіхи фізичних наук)
 119. Успехи химии (Успіхи хімії)
 120. Физика горения и взрыва (Фізика горіння і вибуху)
 121. Физика Земли (Фізика Землі)
 122. Физика и техника полупроводников (Фізика і техніка напівпровідників)
 123. Физика и химия стекла (Фізика і хімія скла)
 124. Физика металлов и металловедение (Фізика металів і металознавство)
 125. Физика плазмы (Фізика плазми)
 126. Физика твердого тела (Фізика твердого тіла)
 127. Физика элементарных частиц и атомного ядра (Фізика елементарних частинок і атомного ядра)
 128. Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых (Фізико-технічні проблеми розробки корисних копалин)

 129. Физикохимия поверхности и защита материалов (Фізикохімія поверхні і захист матеріалів)


 130. Физиология растений (Фізіологія рослин)
 131. Физическая мезомеханика (Фізична мезомеханіка)
 132. Функциональный анализ и его приложения (Функціональний аналіз і його додатки)
 133. Химическая физика (Хімічна фізика)
 134. Химические волокна (Хімічні волокна)
 135. Химия высоких энергий (Хімія високих енергій)
 136. Химия и технология топлив и масел (Хімія і технологія палив і масел)
 137. Химия твердого топлива (Хімія твердого палива)
 138. Экология (Екологія)
 139. Электрохимия (Електрохімія)
 140. Ядерная физика (Ядерна фізика)
 141. Applied magnetic resonance (Прикладний магнітний резонанс)
 142. Comparative cytogenetics (Порівняльна цитогенетика)
 143. Journal of Engineering Thermophysics (Журнал технічної термофізики)
 144. Journal of Russian Laser Research (Лазерні дослідження)
 145. Laser Physics (Лазерна фізика)
 146. Mendeleev Communications (Науковий журнал коротких повідомлень з хімії)
 147. Moscow Mathematical Journal (Математика)
 148. Physics of Wave Phenomena (Фізика хвильових процесів)
 149. Regular and Chaotic Dynamics (Регулярна і хаотична динаміка)
 150. Reviews on Advanced Material Science (Огляд нових відкриттів в матеріалознавстві)
 151. Russian Journal of Mathematical Physics (Російський журнал математичної фізики)
 152. Russian Journal of Nematology (Російський журнал по нематодологіі)
 153. Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modeling (Математичний журнал чисельного аналізу і математичного моделювання)